Поверителност на личните данни

Данни за Администратора:
Кои сме ние?
ИНСА ЕООД

Данни за контакт с ИНСА ЕООД

Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр.Раковски,ул. „Индустриална” Стопански двор II – база ИНСА
Телефон: 031514852
Ел. поща: office@insa.bg.
Интернет страница: www.insa.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Кирил Мариянов - телефон за контакт: 0988777681, имейл: dpo@insa.bg

Иванела Попова - телефон за контакт: 0882482500, имейл: law6@insa.bg

 

Основания и цели на обработване на личните данни

При осъществяване на своята дейност, „ИНСА“ ЕООД обработва лични данни:

  1. При подготовка за сключване на договор, при сключване на договор, при изпълнение на договорни задължения, както и при решаване на спорове, възникнали във връзка с договорни отношения, по съдебен ред /държавен или арбитражен съд/;
  2. При водене на счетоводството
  3. При изпълнение на законовоопределени задължения

При осъществяване на дейността си, „ИНСА“ ЕООД обработва лични данни на управители на дружества, лица за контакт посочени в договора, трети лица, поели задължения като гаранти в полза на основния контрахент – лично или от името на представлявано от тях юридическо лице; клиенти; работници, служители, изпълнители/консултанти на граждански договор; кандидати за работа; лични данни на служители, представляващи държавни органи и органи на местното самоуправление и администрация. Обработването се извършва основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „ИНСА“ ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „ИНСА“ ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

„ИНСА“ ЕООД може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от „ИНСА“ ЕООД за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на „ИНСА“ ЕООД и / или на трети лица с които „ИНСА“ ЕООД има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

Категории получатели на данни извън „ИНСА“ ЕООД

„ИНСА“ ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация „ИНСА“ ЕООД не предава обработваните данни  на трети лица извън ЕС или на международна организация.

Период на съхраняване на данните

Като администратор на данни „ИНСА“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в регистрите на адвокатите, младшите адвокати, адвокатските сътрудници и чуждестранните адвокати. Архивът с гражданските и търговските договори се съхранява 15 години, при надеждни мерки за сигурност /заключване, регламентиран достъп, охрана със СОТ/.

Данните ще бъдат съхранявани по следния начин:

Права на физическите лица-субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „ИНСА“ ЕООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „ИНСА“ ЕООД, посочен по-горе.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е  - За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ИНСА“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ИНСА“ ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ на посочените по-горе данни за контакт.