Menu
Your Cart

Екология

Екологичната безопасност и опазването на околната среда са основни цели във фирмената политика и дейността на “Инса” ЕООД. Компанията инвестира в природосъобразни технологии и моторни превозни средства и използва икономично природните ресурси. Всички аспекти на дейността и производствения процес се контролират и извършват в съответствие със строги изисквания за безопасност и контрол.


“Инса” ЕООД покрива изискванията на европейския регламент REACH №1907/2006 за установена система за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества.


Компанията спазва стриктно наредбите и директивите на българското законодателство в областта на екологията. Внимателният контрол на производствените процеси е необходим и за придържането към високите стандарти за здравословни условия на труд и опазване на здравето на служителите в компанията.


“Инса” ЕООД прилага разработени планове за мониторинг на отделящите се вредни емисии във водата и атмосферата. Компанията използва модерни съоръжения за следенето и максималното им ограничаване. За лимитирането на нежелани отделяния във водата и атмосферата “Инса” ЕООД инвестира ежегодно и в поддръжката на всички тръбопроводи и работни съдове. В компанията функционират и модерни локални пречиствателни съоръжения за отпадни води.


“Инса” ЕООД прилага разработена вътрешна програма и има разрешение от МОСВ за извършване на дейности по временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци. Компанията има сключени договори за изкупуване на всички видове отпадъци на територията на дружеството от лицензирани фирми за оползотворяване на отпадъци.


“Инса” ЕООД като производител на масла и лице, което пуска на пазара масла изпълнява задълженията си индивидуално за целите по оползотворяване на отработените масла. “Инса” ЕООД осигурява за своя сметка разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването на отработените масла. В съответствие с Българското законодателсто „Инса” ЕООД има издадено от МОСВ Разрешение № ИНД- ОМ-03-00/12.03.2013 г. за индивидуално изпълнение на задълженията за оползотворяване на отработени масла и Утвърдена от Министъра на околната среда и водите „Програма за управление на отпадъците – отработени масла” за периода 2013 – 2017 г.


Ежегодно се изготвят и внасят доклади за всички екологични компоненти пред съответните контролни органи.